ViolanoVirtuosoViolanoVirtuosoTangley Calliaphone; c. 1923Tangley Calliaphone; c. 1923Tangley Calliaphone; c. 1923Tangley Calliaphone; c. 1923Paul SimonPaul Simon's Custom Yamaha guitarPaul Simon's Custom Yamaha guitarJohn LennonJohn Lennon2008 Olympic Fou (Square Drum); China2008 Olympic Fou (Square Drum); ChinaLeonard BernsteinLeonard Berstein; West Side StoryLeonard Berstein; West Side StoryLeonard BernsteinLeonard Bernstein
Click for large image

Tangley Calliaphone; c. 1923